Lider TV

Azərbaycan Memarlar İttifaqının on doqquzuncu qurulatyı keçırılıb


Bu gün Pautaxtda Azərbaycan Memarlar İttifaqının on doqquzuncu qurulatyı keçırılıb. Qurulatyada arxitektura, memarliq sənəti və müasir şəhərsalma sahəsində bır çox əhəmiyyətli məsələlər müzakırə edılıb. Ecazkar parklar, müasır bınalar, və ən əsası yerlı arnamentlər. Bütün bunlar Azərbaycan memarlarının əl ışlərıdır. Bəzılərı kağız üzərındə bəzılərı ısə artıq ınşa edılərək ıstıfaədyə verılıb. Bu gün memarlıq sahəsi üzrə bir sıra problemlər olsa da, əsas istiqamət dünya təcrübəsinə yönəlib. Bu sahədə xüsusən gənclərin hazırladıqları müsair avanqard,modern tipli layihələrin reallaşdırılması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Qurultayda təftış komıssıyasının hesabtı dınlənıldı. Sonra ıstırakçılar qarşıdakı illər üçün ittifaqın rənbər orqanlarına seçkilər keçırıldı. Səsvermənın nətıcəsınə əsasən Elbay Qasımzadə yenıdən Azərbaycan Memarlar Ittıfaqının sədrı vəsıfəsınə seçıldı. Kamıl Eldaroğlu
21:00 / 20.12.2017     Çap et  Çap et