/* */
Online xəbərlər
Azerspace-1 46°E Tezlik 11135 MHz Polyarizasiya H Axın sureti 27500 FEC 5/6  ||   Azerspace-1 46°E Tezlik 11135 MHz Polyarizasiya H Axın sureti 27500 FEC 5/6  ||   Azerspace-1 46°E Tezlik 11135 MHz Polyarizasiya H Axın sureti 27500 FEC 5/6  ||  
Xəbərlər

Hadisələr

Ata və oğul ailənin 5 üzvünü qətlə yetiriblər

Şriftin ölçüsü:  11px13px15px17px

Салйанда дящшятли гятл щадисяси баш вериб. Ата оьулу иля ялбир олуб щяйат йолдашы вя 4 гызыны юлдцрцб. 3 ил яввял гейдя алынан дящшятли щадисянин цстц бу эцн ачылыб. Мещпаря Ялийева вя гызлары - Ирадя, Рягибя, Севда вя Цмидя 2014-ъц илдя йоха чыхмышдылар. Еля о вахтдан да иткин дцшмцш кими щцгуг- мцщафизя органлары тяряфиндян ахтарышы апарылырды. Индийя гядяр нятиъянин олмамасы ися аиля башчысы Фярщад Ялийевин чашдырыъы информасийалар йаймасы вя аиляси щаггда хошаэялмяз ифадяляр ишлятмяси олуб. Амма гоншулар щяр заман онлар щагда йцксяк фикирдя олублар. Ата вя оьлу дцнян эеъя йарысына кими дя ейни фикирдя, йяни аиляси щагда пис дцшцнъядя олублар. Лакин бу, онлар спиртли ички ичяндян сонра дяйишиб. Неъя дейярляр, щяр икисинин виъданы ойаныб. Сящяр саатларында, тяхминян 4 рядяляриндя полися эедяряк, тяслим олублар. Гятл тюрятдиклярини етираф едиб, мейитляри евин зирзямисиндя басдырдыгларыны билдириббляр. Артыг щадися йериндя екскумасийа апарылыб, ъясядляр чыхарылараг експертизайа эюндярилиб. Гоншулар дейирляр ки, сахланылан ата вя оьул тез-тез сярхош олурмушлар вя щяр кяс онлары спиртли ички алудячиси кими таныйырмыш. Ону да гейд едибляр ки, аиля дя мцтямади олараг мцнагышяляр олурмуш. Гейд едяк ки, гятля йетирилян гызларын бюйцйцнцн 31, кичийинин ися 13 йашы олуб. Елман Ялийев

13:00 / 07.12.2017
 Dosta göndər   Çap et     Geri     Yuxarı 
Günün videosu
Teglər
Səhifəyə daxil olanların sayı

Online: 15
Bu gün: 3724
Bu ay: 85312
Ümumi: 16399335
Ölkə: Azerbaijan

RSS feed
rss-xəbərlərə qoşulmaq üçün buraya daxil olun

WAP
WAP-la xəbərləri izləmək buraya daxil olun

E_MAİL
bizə yazın